POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

 

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk; z dniem 5.09.2012r. realizuje zadanie powierzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej pn. „Bezpośrednia pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin zmierzająca do zaspokojenia ich indywidualnych potrzeb w związku z wypadkiem komunikacyjnym”.

Pomoc skierowana jest dla osób pokrzywdzonych przestępstwem tj. osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz członkom ich rodzin. Zadanie realizowane jest od 5.09.2012r.do 31.12.2012r.

W ramach otrzymanej dotacji celowej świadczymy pomoc w zakresie: prawnym, psychologicznym, pokrywania kosztów wyrobów medycznych (w tym ortopedycznych), dostosowanie lokalu mieszkalnego dla poszkodowanego, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub kosztów transportu związanych
z osobą poszkodowaną.

 

Jak uzyskać pomoc ze Stowarzyszenia?

Stowarzyszenie pomaga osobom poszkodowanym w wypadach drogowych. Każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie przez Zarząd Stowarzyszenia.

Warunkiem do rozpatrzenia i przyznania ewentualnej pomocy jest wypełnienie wniosku przez poszkodowanego wraz z dokumentami. Zarząd Stowarzyszenia może podąć decyzję o przyznaniu pomocy po wnikliwej weryfikacji oraz w momencie zgromadzenia pełnej dokumentacji. Przy braku wymaganych dokumentów wniosek pozostaje bez rozpatrzenia. Wysłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Wszystkie rozliczenia następują na podstawie oryginałów rachunków lub faktur VAT.

Wnioski o dotację po pozytywnym rozpatrzeniu realizowane są kolejno w miarę posiadanych środków o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.