POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 SKORZYSTAJ Z POMOCY MEDIATORA

W mediacji nie ma przegranych.

To Ty decydujesz o rozwiązaniu sporu.

 

Masz pytania odnośnie mediacji?

Chcesz porozmawiać bezpośrednio z mediatorem?

Upewnić się, czy mediacja może pomóc również w Twojej sytuacji?

 

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje do naszego Ośrodka Mediacji.

 

Mediator Sądowy dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu, Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu -specjalizacja: prowadzenie mediacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa zobowiązań, mediacje szkolne i rówieśnicze - mgr inż. Zbigniew Mierzwa tel.: 531 995 236.

 

Mediator Sądowy dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu, Rzeszowie -specjalizacja: prowadzenie mediacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa zobowiązań, mediacje szkolne i rówieśnicze - mgr Joanna Krajnik tel.: 536 151 532.

 

Mediatorzy Ośrodka Mediacji regularnie pełnią społeczne dyżury
w biurze Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny,
jest to stała akcja bezpłatnych informacji i porad mediacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16 w Przeworsku informuje Państwa, iż od 1 lipca 2020 r. w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2021, Minister Sprawiedliwości powierzył Stowarzyszeniu świadczenie pomocy na terenie województwa podkarpackiego w Okręgowym Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Sanoku i w Lokalnych Punktach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w: Krośnie, Dukli, Jaśle, Brzozowie, Lesku i Ustrzykach Dolnych.

 

 

 

 

Zgodnie z § 36. 1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2019 r., poz. 683) -Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny świadczyć będzie nieodpłatnie pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym poprzez następujące formy wsparcia:

-        organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

-        pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

-        organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

-    pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego
z przestępstwa lub jego następstw;

-        pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

-        organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

-        pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

-        finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

-        finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń pomocowych;

-        pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

-        pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

-        finansowanie kosztów wyjazdu:
a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,
b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc psychologiczna.

 

Świadkom i osobom im najbliższym Stowarzyszenie świadczyć będzie nieodpłatnie wsparcie poprzez udzielanie pomocy psychologicznej, zgodnie z § 37. 2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. z 2019 r., poz. 683).

Stowarzyszenie udzieli, także pomocy psychologicznej osobom pokrzywdzonym lub świadkom na wezwanie organu prowadzącego czynności operacyjno–rozpoznawcze albo sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo Sądu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od wezwania, chyba że określone w umowie środki przeznaczone na pomoc psychologiczną zostały wykorzystane lub pokrzywdzony lub świadek nie kwalifikuje się do udzielania takiej pomocy zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U. z 2015r. poz. 21).

   

 

 

 

 

 

 

Każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone

lub zagrożone przez przestępstwo może skorzystać


NIEODPŁATNEJ POMOCY


w naszym Ośrodku i w Lokalnych Punktach

na Wniosek osoby pokrzywdzonej lub osobie najbliższej oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem.

 

 

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ubiegająca się o pomoc składa wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności pokrzywdzenia wskazane we wniosku (np. potwierdzające stosunek rodzinny lub pokrewieństwa, odpisy orzeczeń, zarządzeń postanowień, wyroków sądowych wydanych w postępowaniu karnym, odpisy zaświadczeń lekarskich dotyczących doznania uszczerbku na zdrowiu i inne dokumenty, pisma związane z daną sprawą uprawdopodobniając fakt pokrzywdzenia przestępstwem, a w przypadku ich braku – przeprowadzenie przez specjalistów wywiadu w celu uprawdopodobnienia faktu pokrzywdzenia przestępstwem.    

 

JEŻELI POTRZEBUJESZ POMOCY, PRZYJDŹ, ZADZWOŃ LUB NAPISZ - OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU W NASZYM OŚRODKU I W LOKALNYCH PUNKTACH POMOGĄ W ZAKWALIFIKOWANIU DO ODPOWIEDNIEJ FORMY POMOCY I UMÓWIĄ NA TERMIN BEZPŁATNEJ POMOCY U SPECJALISTY.

 

CAŁODOBOWY DYŻUR TELEFONICZNY  

536 151 532

 

ZNASZ KOGOŚ POKRZYWDZONEGO PRZESTĘPSTWEM?

PODZIEL SIĘ Z NIM POWYŻSZYMI INFORMACJAMI!

 

 

Projekt realizuje:

STOWARZYSZENIE
PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

ul. Lwowska 16,  37-200 Przeworsk
KRS 0000230557

INFOLINIA  CZYNNA  CAŁĄ  DOBĘ:    531 995 236

e- mail: sppbprzeworsk1@wp.pl      www.przeworskbezpieczny.pl

 

„Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

 

 

 

 

STOWARZYSZENIE PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk informuje, iż  w 2018 r.
udziela pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym  z terenu województwa podkarpackiego

w

OŚRODKACH POMOCY
POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

w  Przeworsku     i    w  Stalowej Woli

 

projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości
oraz środków własnych Stowarzyszenia Przeworsk – Powiat Bezpieczny

 

 

 Każda osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone

lub zagrożone przez przestępstwo

może skorzystać z NIEODPŁATNEJ POMOCY w naszych Ośrodkach.

 

 

CAŁODOBOWY TELEFON POMOCOWY:  531 995 236

 

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem

i potrzebujesz POMOCY z powodu:

·          przemocy w rodzinie

·          wypadku komunikacyjnego

·          nie alimentacji

·          zgwałcenia

·          inne przeciwko wolności seksualnej

·          uszkodzenia ciała

·          groźby karalnej

·          kradzieży

·          oszustwa

·          bójki lub pobicia

·          rozboju

·          stalkingu

·          uszkodzenia mienia

·          lub innego przestępstwa
przyjdź do Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 

Zakres świadczonej pomocy
w
Ośrodkach Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Przeworsku i w Stalowej Woli 

jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości
w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości:

ü  organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

ü  pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

ü  organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu;

ü  pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw, przy czym nie pokrywa się tych kosztów jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 581, z późn. zm.), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności;

ü  pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2)), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

ü  finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

ü  finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–10;

ü  pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

ü  pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

ü  finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

ü  finansowanie kosztów wyjazdu: a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę, b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje, podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4;

Pomocy świadkom i osobom im najbliższym udziela się w szczególności przez:

ü  pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu.

 

 Tutaj możesz pobrać WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY

 

OŚRODKI  POMOCY  POKRZYWDZONYM  PRZESTĘPSTWEM

 w  PRZEWORSKU  i  w  STALOWEJ WOLI

zapraszają osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu województwa podkarpackiego

do skorzystania z NIEODPŁATNEJ POMOCY:

PRAWNEJ,

 PSYCHOLOGICZNEJ,

POKRYWANIE KOSZTÓW REHABILITACJI,

POMOCY FINANSOWEJ I MATERIALNEJ

na Wniosek osoby pokrzywdzonej lub osobie najbliższej oraz po uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem

Osoba pokrzywdzona przestępstwem ubiegająca się o pomoc składa Wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności pokrzywdzenia wskazane we Wniosku
(np. potwierdzające stosunek rodzinny lub pokrewieństwa, odpisy orzeczeń, zarządzeń postanowień, wyroków sądowych wydanych w postępowaniu karnym, odpisy zaświadczeń lekarskich dotyczących doznania uszczerbku na zdrowiu, i inne dokumenty, pisma związane z daną sprawą uprawdopodobniając fakt pokrzywdzenia przestępstwem.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszych Ośrodków w celu uzyskania nieodpłatnej pomocy.

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania ze specjalistą.

 

Harmonogram świadczenia pomocy:

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
w PRZEWORSKU

ul. Lwowska 16, III piętro – pokój nr 32

tel.: 531 995 236

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU:

poniedziałek: 10.00-20.00

wtorek: 10.00-20.00
środa: 8.00-18.00

czwartek: 8.00-18.00

piątek: 8.00-18.00
sobota: 8.00-15.00

 

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM
w STALOWEJ WOLI

ul. 1-sierpnia 26, I piętro

(ZSP Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki „Budowlanka”, wejście od strony torów kolejowych)

tel.: 531 995 236

 OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU:

poniedziałek: 8.00-18.00

wtorek: 8.00-18.00
środa: 10.00-20.00

czwartek: 10.00-20.00

piątek: 8.00-18.00
sobota: 8.00-15.00

 

 

CAŁODOBOWY TELEFON POMOCOWY:

 531 995 236

Ośrodki Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Przeworsku i w Stalowej Woli
zapewniają bezpłatną pomoc specjalistyczną psychologiczną, prawną
w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów oraz materialną
osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym.

Udzielamy pomocy psychologicznej również świadkom.

 

Jeżeli potrzebujesz pomocy, przyjdź, zadzwoń lub napisz
- osoby pierwszego kontaktu w naszych Ośrodkach pomogą w zakwalifikowaniu do odpowiedniej formy pomocy i umówi na termin bezpłatnej wizyty u specjalisty.

 

ZNASZ KOGOŚ POKRZYWDZONEGO PRZESTĘPSTWEM?

PODZIEL SIĘ Z NIM POWYŻSZYMI INFORMACJAMI!

 

 

Projekt realizuje:

STOWARZYSZENIE
PRZEWORSK – POWIAT BEZPIECZNY

ul. Lwowska 16,  37-200 Przeworsk
KRS 0000230557

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.       www.przeworskbezpieczny.pl

tel.:  531 995 236

CAŁODOBOWY TELEFON POMOCOWY:  531 995 236

 

 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości”

 

Plakat Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

 

 

   

Ulotka Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
 

 

 

 

 


Podkategorie