POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 

STATUT  STOWARZYSZENIA

PRZEWORSK  -  POWIAT  BEZPIECZNY

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

 

§ 1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny”  i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

 

§ 2

 

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

 

§ 3

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Przeworsk.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele i programy działania oraz struktury organizacyjne, a także uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

 

§ 7

 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 8

 

1.      Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej ogółu członków Stowarzyszenia, działających zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

3.      Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych.

§ 9

 

Stowarzyszenie nabywa osobowość prawną i rozpoczyna działalność chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu, wydanego przez właściwy sąd rejestrowy.

 

§ 10

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

§ 11

 

1.      Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.      Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego Stowarzyszenia jest zastrzeżone

      i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.

 

§ 12

 

Stowarzyszenie może powoływać sekcje, biura, ośrodki i inne jednostki organizacyjne podległe władzom Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku  Prawo o Stowarzyszeniach /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami/, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ oraz niniejszego Statutu.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ  II

 

CEL,  ZADANIA  I  FORMY  DZIAŁANIA

 

 

§ 14

 

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie ważnych społeczno-gospodarczych działań służących w szczególności promocji, ogólnemu rozwojowi i poprawie stanu bezpieczeństwa lokalnej społeczności poprzez:

1/ skupianie wokół Stowarzyszenia osób prawnych i fizycznych, przedstawicieli instytucji, urzędów, władz samorządowych, wójtów, burmistrzów, starostów, parlamentarzystów, przedstawicieli nauki, działaczy sfery kultury i innych, tak z kraju, jak też z zagranicy, którzy swoim autorytetem wspierać będą Stowarzyszenie,

2/ inspirowanie, realizowanie, wspieranie i finansowanie inicjatyw lub przedsięwzięć infrastrukturalnych, organizacyjnych, edukacyjnych, naukowych i innych, w zakresie integracji europejskiej, kultury i ochrony jej dóbr, inspirowania i wspierania aktywności społecznej, promocji zdrowia, ochrony życia, zdrowia i mienia, kształtowania i ochrony środowiska, aktywności i praworządności w gospodarce i przedsiębiorczości, szkolnictwa, ochrony ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa komunikacyjnego i pomocy ofiarom wypadków drogowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, pomocy społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, alkoholizmowi, narkomanii i przemocy oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich,

3/ wspieranie i udzielanie pomocy osobom fizycznym, prawnym i innym instytucjom działającym w zakresie integracji europejskiej, kultury  i ochrony jej dóbr, inspirowania i wspierania aktywności społecznej, promocji zdrowia, ochrony życia, zdrowia i mienia, kształtowania i ochrony środowiska, aktywności i praworządności w gospodarce i przedsiębiorczości, szkolnictwa, ochrony ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa komunikacyjnego i pomocy ofiarom wypadków drogowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, pomocy społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, alkoholizmowi, narkomanii i przemocy oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich,

4/  podnoszenie poziomu wiedzy  społeczeństwa w zakresie integracji europejskiej, kultury  i ochrony jej dóbr, inspirowania i wspierania aktywności społecznej, promocji zdrowia, ochrony życia, zdrowia i mienia, kształtowania i ochrony środowiska, aktywności i praworządności w gospodarce i przedsiębiorczości, szkolnictwa, ochrony ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa komunikacyjnego i pomocy ofiarom wypadków drogowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, pomocy społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, alkoholizmowi, narkomanii i przemocy oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich,

5/ upowszechnianie wiedzy, rozwiązań i doświadczeń w zakresie kultury  i ochrony jej dóbr, inspirowania i wspierania aktywności społecznej, promocji zdrowia, ochrony życia, zdrowia i mienia, kształtowania i ochrony środowiska, aktywności i praworządności w gospodarce i przedsiębiorczości, szkolnictwa, ochrony ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa komunikacyjnego i pomocy ofiarom wypadków drogowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, pomocy społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, alkoholizmowi, narkomanii i przemocy oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich, wypracowanych w innych krajach, głównie w krajach Unii Europejskiej,

6/ gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację działań w zakresie integracji europejskiej, kultury  i ochrony jej dóbr, inspirowania i wspierania aktywności społecznej, promocji zdrowia, ochrony życia, zdrowia i mienia, kształtowania i ochrony środowiska, aktywności i praworządności w gospodarce i przedsiębiorczości, szkolnictwa, ochrony ładu i porządku publicznego, bezpieczeństwa komunikacyjnego i pomocy ofiarom wypadków drogowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, pomocy społecznej, przeciwdziałania bezrobociu, alkoholizmowi, narkomanii i przemocy oraz przestępczości i demoralizacji nieletnich,

7/  działania zmierzające ku dostosowaniu norm wszystkich aspektów życia społecznego do norm Unii Europejskiej,

 

8/ pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, 

 

9/ pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin.

 

10/ pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym: pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pomoc medyczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna,

   

   11/ pomoc i wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów,

 

12/ ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka oraz osób im najbliższych.

  

§ 15

 

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności poprzez:

1/ współpracę krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami, organami władzy państwowej i samorządowej, w tym: policją, sądem, prokuraturą, strażą pożarną, strażą miejską, sektorem gospodarczym, szkołami i ośrodkami naukowymi, środkami masowego przekazu, fundacjami, stowarzyszeniami oraz innymi osobami prawnymi, fizycznymi i instytucjami wykazującymi zainteresowanie celami statutowymi Stowarzyszenia i mogącymi wesprzeć ich realizację,

2/ organizowanie i wspieranie sympozjów, konferencji, seminariów, wykładów, kursów, warsztatów, prac naukowo-badawczych, konkursów, wizyt studialnych, praktyk uczniowskich i studenckich, spotkań i dyskusji naukowych, koncertów i innych przedsięwzięć służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3/ opracowanie i realizację programów tematycznych zgodnych z celami statutowymi

     Stowarzyszenia,

4/ organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych i prewencyjnych zgodnych z

    celami statutowymi Stowarzyszenia,

5/ założenia i prowadzenie Punktów Konsultacyjno - Doradczych służących realizacji celów

     Stowarzyszenia,

6/  inspirowanie, współorganizowanie i organizowanie infrastruktury służącej realizacji

     celów statutowych Stowarzyszenia,

7/  pozyskiwanie środków z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, zagranicznych

     funduszy celowych oraz w ramach sponsoringu, mecenatu od firm polskich i

     zagranicznych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

8/  organizowanie imprez charytatywnych,

9/  informowanie o standardach funkcjonujących w Unii Europejskiej i innych krajach w

      zakresie realizacji celów tożsamych z celami statutowymi Stowarzyszenia,

10/ utrzymywanie kontaktów z Polonią i włączenie Stowarzyszenia w sieć

      międzynarodowych kontaktów służących realizacji jego celów  statutowych,

11/ prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi Stowarzyszenia.

12/ prowadzenie działalności naukowej i badawczej,

13/ opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych,

14/ prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno

      szkoleniowej,

15/ fundowanie  oraz przyznawanie nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym w kraju i za granicą, których działalność w sposób istotny służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

16/ kształcenie kadr dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

17/ podejmowanie działań służących doskonaleniu zawodowemu przedstawicieli

      organizacji i instytucji, których zadania są zbieżne z realizacją celów statutowych

      Stowarzyszenia,

18/ skupianie wokół Stowarzyszenia osób prawnych i fizycznych, przedstawicieli instytucji, urzędów, władz samorządowych, wójtów, burmistrzów, starostów, parlamentarzystów, przedstawicieli nauki, działaczy sfery kultury i innych, tak z kraju, jak też  z zagranicy oraz aktywizowanie ich do działań na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

19/ udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej i merytorycznej osobom prawnym i

      fizycznym,

20/ przyjmowanie darowizn rzeczowych i finansowych od krajowych i zagranicznych osób

      fizycznych i prawnych.

 

 

§ 16

 

Dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może  wspierać działalność innych podmiotów, organizacji i instytucji, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

1.      Działalność określona w § 14 i § 15 jest wyłączną działalnością Stowarzyszenia

 i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

2.      Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:

- organizowanie szkoleń, kursów,

- organizowanie imprez, wystaw,

-prowadzenie ośrodków, placówek oświatowych, wychowawczych.

3.    Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem

       działalności, o której mowa w pozostałych.

 

 

 

ROZDZIAŁ  III

 

CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI

 

 

§ 18

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ zwyczajnych,

2/ wspierających,

3/ honorowych.

 

§ 19

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie pisemnej deklaracji i opłacenie składki członkowskiej w wysokości ustalanej corocznie przez Walne Zebranie Członków.

Przyjęcie członka zwyczajnego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

§ 20

 

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub nie posiadająca osobowości prawnej, która dla poparcia działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku zadeklaruje pomoc finansową. Członek wspierający nie będący osoba fizyczną, działa poprzez przedstawiciela umocowanego pełnomocnictwem udzielonym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyjmowanie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu.

 

 

§ 21

 

Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Członkiem honorowym może być także cudzoziemiec.

 

 

 

§ 22

 

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1/ wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2/ zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

3/ korzystać z pomocy Stowarzyszenia,

4/ nosić odznakę Stowarzyszenia.

 

§ 23

 

Członkom wspierającym i honorowym przysługują uprawnienia członka zwyczajnego, za wyjątkiem określonym w § 22 pkt. 1.

 

§ 24

 

Członkowie zwyczajni są zobowiązani:

1/ przestrzegać postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

2/ aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,

3/ regularnie opłacać składkę członkowską.

 

§ 25

 

Utrata członkostwa następuje w razie:

1/  dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2/  skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres

     3 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,

3/  wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu,

     regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia,

4/  utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.

 

 

 

ROZDZIAŁ  IV

 

WŁADZE  STOWARZYSZENIA

 

 

§ 26

 

1. Władzami Stowarzyszenia są: 

1/  Walne Zebranie Członków,

2/  Zarząd,

3/  Komisja Rewizyjna.

2.  Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków

     podjętej w głosowaniu tajnym .

3.  Kadencja  władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

4.  Jeżeli w toku kadencji organów określonych w ust. 1 pkt. 2, 3 nastąpi  zmniejszenie liczby

członków tych organów, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, z tym że liczba dokoptowanych nie może przekroczyć 1/3 statutowej liczby członków pochodzących z wyboru.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

 

§ 27

 

1.      Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2.      Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.      Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku, celem złożenia przez organy władz sprawozdań z ich działalności.

4.      O terminie Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków Stowarzyszenia na piśmie przynajmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

       1/ z własnej inicjatywy,

       2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

       3/ na pisemny wniosek co najmniej 30% członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

6.      W przypadku określonym w ust. 5 Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków

       najpóźniej terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku lub żądania.

7.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje tylko nad sprawami, dla których

       zostało zwołane.

8.      W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

       1/ członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem decydującym,

       2/ pozostali członkowie i zaproszeni goście z głosem doradczym.

9.      Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 28

 

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

1/  opracowywanie programów i kierunków działań Stowarzyszenia,

2/  wybór Prezesa Zarządu i Członków Zarządu,

3/  wybór Komisji Rewizyjnej,

4/  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

5/  udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6/  nadawanie na wniosek Zarządu godności członka honorowego,

7/  uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

8/  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

9/  zatwierdzanie regulaminu działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

10/  ustalanie wysokości składek członkowskich,

11/  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

      12/  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

 

 

 

ZARZĄD

 

§ 29

 

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1/  kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,

2/  wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

3/  przygotowanie planów działania, budżetu Stowarzyszenia i przedstawienie do

     zatwierdzenia  przez Walne Zebranie Członków,

4/  opracowywanie regulaminów  w zakresie funkcjonowania zespołów programowych,

5/  składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

     i realizacji budżetu,

6/  współpraca z organami wyszczególnionymi w statucie,

7/  zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8/  składanie wniosków o nadanie honorowego członkostwa,

9/  działanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,

10/ przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

11/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów

      Stowarzyszenia.

 

2.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy

      ustalonego składu Zarządu.

 

 

§ 30

 

1.      Zarząd składa się od 5 do 7 członków.

2.      Zarząd wybiera spośród swoich członków dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 

 

§ 31

 

1.      Stowarzyszenie reprezentuje Prezes lub Wiceprezes.

2.      Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie nabywania praw majątkowych i zaciągania zobowiązań składają Prezes i Członek Zarządu.

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 32

1.  Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością

     Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

3.      Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego składu przewodniczącego.

4.      Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:

a/ nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w  związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b/ nie byli skazani prawomocnym wyrokiem  za przestępstwo umyślne ścigane
    z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c/ mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

 

§ 33

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrola i ocena działalności Stowarzyszenia oraz ocena działalności Zarządu

    w zakresie realizacji celów statutowych i wykonania budżetu,

2/ składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków w zakresie wymienionym

    w pkt. 1 raz w roku podczas zebrania członków,

3/ wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,

4/ występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie

    wyjaśnień,

5/ określenie przedmiotu prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.

 

§ 34

 

1.      Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

2.      Dla realizacji swoich zadań członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszelkich dokumentów Stowarzyszenia.

 

§ 35

 

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

 

§ 36

 

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. Na fundusze

     składają się:

1/ składki członkowskie,

2/ dotacje, darowizny, zapisy,

3/ dochody z majątku Stowarzyszenia,

4/ dochody z działalności statutowej Stowarzyszenia,

5/ dochody z majątku ruchomego i nieruchomego lub prowadzonej działalności

    gospodarczej.

6/ inne środki zewnętrzne.

 

2. Dochody Stowarzyszenia przeznacza się w całości na realizację celów statutowych.

 

 

§ 37

 

1.      Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

2.      Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 

 

§ 38

 

Stowarzyszeniu zabrania się:

 1/ udzielania pożyczek lub  zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia  w  stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom,  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do

 

 

      drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2/ przekazywania majątku Stowarzyszenia  na rzecz jego członków, członków organów

    lub pracowników oraz  ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób

    trzecich, w szczególności jeżeli przekazywanie to następować by miało bezpłatnie lub

    na preferencyjnych warunkach,

3/ wykorzystywania  majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników

    oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to

    wykorzystanie bezpośrednio wynika z celów określonych w  § 14,

4/zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 39

 

Uchwała o zmianie statutu podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności  co najmniej ½ członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bezwzględną większością głosów obecnych w drugim terminie.

 

 

§ 40

 

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.

 

 

§ 41

 

Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

 

§ 42

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Prawa o Stowarzyszeniach  oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.