POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W dniu 1 marca 2013 roku Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej na 2013 rok dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia
zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych, w którym to nasze Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny, ul. Lwowska 16, 37-200 Przeworsk zakwalifikowano do świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym i członkom ich rodzin w szczegółowym zakresie rzeczowym zadania:

  • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;
  • pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną;
  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocy uprawnionym nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, a także świadczeń nieznajdujących się w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn.zm.), jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
  • dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa;
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych
    z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych;
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych.

Pomoc ta świadczona będzie przez Stowarzyszenie Przeworsk – Powiat Bezpieczny bezpłatnie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej do dnia 31.12.2013r.

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

W celu skorzystania z w/w pomocy w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości należy wypełnić WNIOSEK pokrzywdzonego lub członka rodziny wraz z dokumentacją pokrzywdzonego, który znajduje się na naszej stronie i w siedzibie Stowarzyszenia.

Wniosek do pobrania: WNIOSEK pokrzywdzonego/członka rodziny pokrzywdzonego o udzielenie pomocy ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________