POMAGAMY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

 Rozliczenie finansowe dotacji celowej zgodnie z Umową Nr2/DWMPC-V-5611-4/12 z dnia 5 września 2012r na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji, kościołów i innych związków wyznaniowych na rok 2012.